Need Help ?
Call: +977- 046520175

समाचार बिस्तारमा

अवकास गर्ने सम्बन्धमा

प्रस्तुत विषयमा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरको च.नं. १३९ मिति २०७५/१२/१४ को प्राप्त पत्रानुसार अस्थायी शिक्षकको शिक्षा ऐन २०२८ संशोधन सहितको दफा ११ च को उपदफा (१०) र सोही दफाको उपदफा (९) अनुसार अवकास तथा सेवा सुविधा सम्बन्धमा शिक्षक सेवा आयोगवाट यस जिल्लाको अन्तिम नतिजा प्रकाशन गरेको मितिबाट स्वतः अवकाश हुने भएकोले सम्बन्धित शिक्षकलाई सोही बमोजिम अवकाशको जानकारी दिनु हुन अनुरोध छ ।