Need Help ?
Call: +977- 046520175

जि. शि. अ.

चेत कुमार पाेखरेल

शैक्षिक प्रशासनको सङ्गठनात्मक स्वरूपमा तल्लो तहको निकायका रूपमा ७५ ओटै जिल्लामा एक एक ओटा
जिल्ला शिक्षा कार्यालय स्थापना गरिएको छ । वि.सं. २०१६ मा नेपालका ३२ ओटा प्रशासकीय जिल्लालाई २८
ओटामा विभाजन गरी जिल्ला स्कुल निरीक्षक कार्यालय स्थापना गरिएको थियो । वि.सं. २०१६ सालमा नेपाललाई
१४ अञ्चल र ७५ जिल्लामा विभाजन गरिएपछि वि.सं. २०१८ सालमा सात ओटा डिभिजनल इन्पेक्टर अफिसको
सट्टा १४ ओटा अञ्चल शिक्षा अधिकारीको कार्यालय स्थापना गरियो भने वि.सं.२०१९ सालमा ७५ ओटै जिल्लामा
जिल्ला शिक्षा निरीक्षक अफिस खडा गरियो । यसै व्रmममा वि.सं. २०२७ मा अञ्चल शिक्षा अधिकारी कार्यालय
खारेज गरी २९ जिल्लामा जिल्ला शिक्षा अधिकारी र बाँकी जिल्लामा जिल्ला शिक्षा निरीक्षक कायम गरियो । राष्ट्रिय
शिक्षा पद्धतिको योजना, २०२८ सँगै पाँच ओटा क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र ७५ ओटा जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरू
कायम गरी त्यसमा हालसम्म निरन्तरता दिइएको छ ।
जिल्ला स्तरीय शैक्षिक विकास कार्यव्रmमको योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु र राष्ट्रिय नीति र कार्यव्रmमका साथै
शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको निर्देशनअनुसार जिल्लामा पठन पाठन
प्रव्रिmया भए नभएको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गर्नु जिल्ला शिक्षा अधिकारीको मुख्य दायित्व हो । विद्यालय
प्रशासन तथा सुपरिवेक्षण कार्यमा प्रभावकारिता ल्याउनका लागि प्रत्येक जिल्लालाई विद्यालय सङ्ख्या र भौगोलिक
बनावटका आधारमा तिनदेखि ३३ निरीक्षण क्षेत्रहरूमा विभाजन गरिएको छ । प्रत्येक निरीक्षण क्षेत्रका
विद्यालयहरूलाई प्रविधिक सहयोग तथा सेवाहरू प्रदान गर्नका लागि एउटा स्रोत केन्द्रको स्थापना गरिएको छ ।
रा. प. द्वितीय श्रेणीे, शिक्षा सेवाका जिल्ला शिक्षा अधिकारी प्रमुख रहने जिल्ला शिक्षा कार्यालय प्रत्येक जिल्ला
सदरमुकाममा रहेका छन् । सबै जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा गरी जम्मा १७२८ कर्मचारी दरबन्दी रहेको छ ।